Analiza śladu węglowego

Odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwa zaczyna się od zmierzenia, w jaki sposób organizacja wpływa na klimat.

Analiza śladu węglowego jest narzędziem stworzonym do tego celu. Wiele nowoczesnych przedsiębiorstw dawno już powierzyło nam to zadanie.

Viverno to partner
przedsiębiorstw w tworzeniu
odpowiedzialnego
i konkurencyjnego biznesu.

Redukcja kosztów

Ślad węglowy – czyli co?

Ślad węglowy to pojęcie definiujące całkowitą emisję gazów cieplarnianych, które są wytwarzane pośrednio i bezpośrednio przez jednostkę funkcjonalną. Emisja ta wyrażana jest poprzez ekwiwalent dwutlenku węgla.

 

Wyliczenie śladu węglowego następuje na podstawie standardu GHG Protocol lub normy ISO 14064-1. Dzięki temu uzyskane wartości będą spójne z ogólnie przyjętymi normami.

Jak działamy?

Jak działamy?

Aby przeprowadzić analizę śladu węglowego, najpierw dopasowujemy zakres oraz metodykę badań. Oba te komponenty są dostosowywane do celu, w jakim analiza ma być przeprowadzana. Analizujemy zarówno ślad węglowy organizacji, jak i produkowanych w przedsiębiorstwie produktów. Co do zasady taka analiza składa się z badania: emisji wytworzonych bezpośrednio przez jednostkę, emisji pośrednich, które wynikają ze zużycia energii elektrycznej, oraz ciepła, a także innych emisji pośrednich wywołanych przez działalność jednostki.

Co zyskujesz?

Analiza śladu węglowego spełnia wiele celów biznesowych. Przede wszystkim umożliwia zarządzanie zmianą klimatu. Pozwala także monitorować efektywność energetyczną i kosztową w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. Analiza śladu węglowego daje także szansę na partnerską pracę z interesariuszami w celu redukcji śladu węglowego.

Umów się na rozmowę!
Co zyskujesz?