Polityka prywatności

Polityka prywatności

Mając na względzie, iż ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas bardzo istotna oraz biorąc po uwagę wymogi wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Użytkowników opracowana i przyjęta zostaje niniejsza Polityka Prywatności. Określa ona zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w związku z przekazywaniem przez nich danych oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych, zwanych w Rozporządzeniu „szczególnymi kategoriami danych osobowych”, oraz nie zamierza zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

I. DEFINICJE

Administrator – administrator danych osobowych Użytkowników jest VIVERNO Sp. z o.o. z siedzibą w 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133 lok. 318, REGON:380480190, NIP:7010826136,
KRS: 0000735761

Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Serwis – strona internetowa pod adresem viverno.pl

Użytkownik – każdy podmiot korzystający i przekazujący Administratorowi swoje dane osobowe, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail, bądź wypełnienie oraz przesłanie formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Administrator.

2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:

 • imię i nazwisko/firma Użytkownika/imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • stanowisko w organizacji przedsiębiorcy
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej;
 • adres przedsiębiorstwa;
 • adres korespondencyjny;
 • numer NIP, numer REGON; numer KRS;
 • numer IP komputera.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego, podanie danych osobowych jest konieczne.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, a w szczególności oświadcza, iż:

 • przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem;
 • zbiera i przetwarza dane osobowe w celach prawnie dopuszczalnych oraz nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. Wybrane cele przetwarzania, okres przechowywania oraz zakres danych:

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia umowy o świadczenie usług lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika zamierzające do jej zawarcia
  • Podstawa prawna: (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • Okres przechowywania: do momentu gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego (podstawa prawna: Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
 • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  • Podstawa prawna:(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
 • niezbędnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnie usług, w przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Podstawa prawna: (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w zw. z art. 106 b ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).
  • Okres przechowywania: do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174).
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Okres przechowywania: do momentu przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
 • działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Administratora
  • podstawą prawna: prawnie uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub dobrowolna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące prawa::

 • Prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych.
 • Prawo do aktualizacji przekazanych nam danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.
 • Prawo żądania usunięcia przekazanych nam danych, w przypadkach określonych przepisami prawa.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do administratora danych
 • prawo do przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawdziwe.
 • Prawo do zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, które go dotyczą.

V. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkowników, w celach wskazanych w Polityce Prywatności, mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem;
 • Podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie dla technicznego i organizacyjnego funkcjonowania firmy, np.: podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom oprogramowania służącego do komunikacji. przetwarzania danych, dostawcom usługi IT, dostawcom oprogramowania opartego na chmurze, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
 • Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług, np.: usługi kurierskie, usługi drukarskie.
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
 • podmiotom zapewniającym usługi marketingowe;

VI. PLIKI COOKIES

W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które umożliwiają Użytkownikom korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie, prawidłowe jego funkcjonowanie oraz dostosowanie do Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych oraz marketingowych.

Użytkownik korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej może w każdej chwili usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystywanie plików cookies

VII. KONTAKT

Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych lub informacji dotyczących Polityki Prywatności na adres mailowy biuro@viverno.pl lub pocztą na adres: VIVERNO Sp. z o.o. z siedzibą w 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133 lok. 318.