Rusza druga edycja kredytu ekologicznego. Startujesz?

Już od 25 kwietnia do 2024 r. przez trzy kolejne miesiące będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach kredytu ekologicznego. Już dziś przygotuj się do naboru z VIVERNO, aby uzyskać nawet 50 mln euro na wydatki kwalifikowane wpływające na zwiększenie efektywności energetycznej Twojego przedsiębiorstwa.

 

Beneficjenci kredytu ekologicznego

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie), small mid-caps oraz mid-caps prowadzących działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej. Efekt działań musi przyczynić się do uzyskania przynajmniej 30 proc. oszczędności energetycznych dla planowanej modernizacji w porównaniu do bieżącego zużycia. W ramach kredytu beneficjenci będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością w tym:

  • termomodernizację budynków,
  • zmianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne,
  • wymianę urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

 

Dopuszczalne wydatki w ramach kredytu ekologicznego

Działanie 3.01 Kredyt ekologiczny (CP2), Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw”, finansowane jest z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021–2027. Planowana kwota drugiej edycji premii ekologicznej wynosi 660 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 80% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorstwo na realizację powyższej inwestycji i jest uzależniona od lokalizacji projektu i rozmiaru przedsiębiorstwa. Wsparciem finansowym objęte są nakłady pieniężna przeznaczone m.in. na:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi równowartość 50 mln euro.

 

Startuj po kredyt ekologiczny z najlepszym partnerem

Warunkiem koniecznym wpływającym na uzyskanie kredytu ekologicznego przez beneficjenta jest złożenie poprawnie uzupełnionych wniosków. Odbywa się to poprzez specjalny generator do instytucji ogłaszającej konkurs i oceniającą wnioski o dofinansowanie, jaką jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W przekazywanej do FENG dokumentacji należy wykazać, że przedstawiony projekt zwiększy efektywność energetyczną przedsiębiorstwa poprzez zgłaszaną modernizację. Tym samym niezbędne jest dokonanie poprawnych wyliczeń dotyczących uzyskanych oszczędności zużycia energii pierwotnej poprzez zakres inwestycyjny objęty projektem. Warto na tym etapie skorzystać z usług doświadczonej firmy konsultingowej.

W 2023 r. skuteczność złożonych przez VIVERNO wniosków o kredyt ekologiczny wyniosła aż 80%. Byliśmy zaangażowani w projekty o wartości dofinansowania 44,439 mln zł, co stanowi 14,45% wszystkich przyznanych środków.

W tej edycji konkursu wnioski składane będą w generatorze od 25 kwietnia 2024 r. do 25 lipca 2024 r. do godz. 16:00. Już dziś zacznij przygotowania do naboru wniosków razem z nami. W ramach współpracy gwarantujemy nie tylko przygotowanie i złożenie dokumentacji przez specjalistów VIVERNO. Pomożemy Ci także precyzyjnie rozpoznać potrzeby, przeanalizować procesy technologiczne i opracować niezbędne załączniki techniczne.

 

KONTAKT

Beata Styś
Dyrektor ds. rozwoju biznesu
e-mail: beata.stys@viverno.pl

Nowszy

Kolejna odsłona konkursów w ramach FEnIKS

Starszy

Białe certyfikaty – zysk dla firm i korzyści dla środowiska