Aż 890 mln zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki - VIVERNO pomaga firmom sięgać po te środki

OPIS PROGRAMU

Celem programu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację  i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Terminy naborów: start: 10.05.2023; zakończenie: 30.10.2023 r. – ostatni konkurs!!!

 

Zakres działania: projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie  w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł 1 - B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących
do opracowania innowacyjnego  przynajmniej w skali kraju
:

 • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
 • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego w (innowacji w procesie).

Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module wdrożenie innowacji lub poza projektem.

Możesz przeznaczyć dofinansowanie na:

 • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
 • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,
 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
 • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio
 • z pracami B+R,
 • koszty pośrednie (ogólne). 

W przypadku gdy projekt przewiduje realizację więcej niż jednego modułu oprócz modułu B+R, koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku MŚP
i min. 1 mln w przypadku dużych firm.

Możesz otrzymać dofinansowanie maksymalnie:

 

Status przedsiębiorcy

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe

 (z uwzględnieniem premii)

Prace rozwojowe

Prace rozwojowe0
z uwzględnieniem premii)

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

 

Moduł 2 - wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R, w formie innowacyjnego rozwiązania tj.:

 • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
 • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego w (innowacji w procesie).

 

Możesz przeznaczyć dofinansowanie na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,
 • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

 

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:

 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,
 • 100% wydatków związanych z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie,
 • dla wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),
 • wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej.
   

Województwa (regiony)

Mikro i Małe

Średnie

Duże

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie; mazowieckie (podregion siedlecki)

70%

60%

50%

kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie; region mazowiecki (podregiony: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, żyrardowski)

60%

50%

40%

region warszawski stołeczny (obszary należące do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie Jeziory, Strachówka i Tłuszcz)

55%

45%

35%

pomorskie, śląskie

50%

40%

30%

dolnośląskie, wielkopolskie z wyłączeniem podregionu poznańskiego i miasta Poznań; region warszawski stołeczny (obszary należące do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola)

45%

35%

25%


Moduł 3 - Infrastruktura B+R

Moduł umożliwia utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

 

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie

Dla wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej).

 

Moduł 4 - Cyfryzacja

Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:

 • dla wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),
 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność.

 

Moduł 5 - Zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania, czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej, 
 • inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,
 • propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • koszty LCA oraz PEF,
 • wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami. 

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:

 • dla wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej)
 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,
 • 80% wydatków związanych z ochroną środowiska.

 

Moduł 6 - Kompetencje

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji, wspierających realizacje zadań w pozostałych modułach projektu.

Rozwój kompetencji musi dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:

 • prac B+R, obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu,
 • inteligentnych specjalizacji,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, cyfryzacji,
 • polityki klimatycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym, ekoprojektowania,
 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • internacjonalizacji,
 • ochrony własności przemysłowej.

Limit wydatków kwalifikowanych w module kompetencje wynosi 15% kosztów kwalifikowanych wybranego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie modułu obowiązkowego (moduł B+B lub moduł wdrożenie innowacji).

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących szkoleń

Zapisz i kontynuuj edycję

Moduł 7 - Internacjonalizacja

Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych,
 • pokrycie kosztów udziału w zagranicznych misjach gospodarczych,
 • usługi zewnętrzne związane z internacjonalizacją,
 • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Limit kosztów w module wynosi do 20% kosztów kwalifikowalnych wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego (moduł B+R albo moduł wdrożenie innowacji).

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie:

 • maksymalnie 50% wydatków udziału w imprezach targowo-konferencyjnych oraz misjach gospodarczych,
 • maksymalnie 50% wydatków obejmujących usługi doradcze i  związanych z ochroną/obroną praw własności przemysłowej. 

 

KONTAKT

Beata Styś

Dyrektor ds. rozwoju biznesu

e-mail: beata.stys@viverno.pl

Nowszy

Białe certyfikaty – zysk dla firm i korzyści dla środowiska

Starszy

VIVERNO gościem CDP Europe Awards 2023